TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
96 5 lượt 77 2 lượt 56 17 lượt
97 5 lượt 02 1 lượt 46 16 lượt
04 4 lượt 03 1 lượt 26 15 lượt
09 4 lượt 05 1 lượt 74 14 lượt
23 4 lượt 18 1 lượt 92 14 lượt
01 3 lượt 19 1 lượt 44 13 lượt
30 3 lượt 20 1 lượt 58 13 lượt
44 3 lượt 24 1 lượt 60 13 lượt
55 3 lượt 27 1 lượt 85 13 lượt
60 3 lượt 28 1 lượt 04 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
98 1 lượt 98 1 lượt 82 3 lượt
94 1 lượt 95 1 lượt 80 3 lượt
93 1 lượt 92 1 lượt 76 3 lượt
89 1 lượt 89 1 lượt 51 3 lượt
80 1 lượt 87 1 lượt 15 3 lượt
77 1 lượt 83 1 lượt 31 4 lượt
76 1 lượt 81 1 lượt 24 4 lượt
73 1 lượt 79 1 lượt 14 4 lượt
71 1 lượt 76 1 lượt 98 5 lượt
70 1 lượt 75 1 lượt 93 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
06, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 43, 49, 50, 57, 64, 66, 67, 69, 75, 79, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 95, 99 00, 01, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 99

Advertisements
Tin tài trợ