XSMN Thứ 7- KQXSMN Hôm Nay. Kết quả Xổ số miền nam thứ 7 - XSMN - Trực tiếp KQ Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần

GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.876188188
G.7730287185639
G.68387 9798 47172959 6301 25167706 7753 65613519 9188 0211
G.56290962811268213
G.497120 00669 10268 74972 61942 34626 7751225928 37014 54797 71201 52331 06556 5035128922 44672 49320 69093 63113 78870 7718280775 30390 72526 37892 27821 25074 50245
G.342256 7988954703 7443152279 4578050594 48175
G.274069125091557956775
G.159679135333963708783
ĐB262761814707489646922815
Advertisements

Lô tô TPHCM Thứ 7, 25/03/2023

ĐầuLô Tô
0-
117,12
220,26
330
442
556
669,68,69,61
776,72,79
887,89
998,90

Lô tô Long An Thứ 7, 25/03/2023

ĐầuLô Tô
001,01,03,09,07
118,16,14
228,28
331,31,33
4-
559,56,51
6-
7-
887
997

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/03/2023

ĐầuLô Tô
006
113
226,22,20
337
446
553
661
772,70,79,79
881,85,82,80
993

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/03/2023

ĐầuLô Tô
0-
119,11,13,15
226,21
339
445
5-
6-
775,74,75,75
888,88,83
990,92,94
Tin tài trợ
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.898373723
G.7675223038558
G.63536 4304 78247595 2862 41557582 7129 78343007 6250 9555
G.54574006249441381
G.470828 74359 94685 73710 10604 60340 7210175636 47586 94579 51624 30536 00797 1057033454 98226 98889 55733 73169 13713 9195160301 70757 01284 27465 58330 69025 22878
G.389426 7871888756 3996866758 2308128956 88609
G.292246801356210802661
G.106266059613011821913
ĐB652444770175443531459103

Lô tô TPHCM Thứ 7, 18/03/2023

ĐầuLô Tô
004,04,01
110,18
224,28,26
336
440,46,44
559
666
775,74
885
998

Lô tô Long An Thứ 7, 18/03/2023

ĐầuLô Tô
0-
1-
223,24
337,36,36,35
4-
555,56
662,62,68,61
779,70,75
886
995,97

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/03/2023

ĐầuLô Tô
008
113,18
229,26
337,38,34,33,31
444
554,51,58
669
7-
882,89,81
9-

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/03/2023

ĐầuLô Tô
007,01,09,03
113
223,25
330
4-
558,50,55,57,56
665,61
778
881,84
9-
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.858237575
G.7525614729748
G.69039 6211 23451486 3660 99020759 7377 26003772 9090 0837
G.52468180121291516
G.484103 00189 28448 37140 06400 84634 2457448189 58104 85438 00947 14362 81237 8838642657 01630 15883 55028 76944 53382 2174595980 09657 79875 90524 74402 40084 21138
G.304483 2788294115 4093368734 9057804185 67567
G.210417643109793642308
G.121765441040004754444
ĐB270765804991868753882900

Lô tô TPHCM Thứ 7, 11/03/2023

ĐầuLô Tô
003,00
111,17
225
339,34
445,48,40
558
668,65,65
774
889,83,82
9-

Lô tô Long An Thứ 7, 11/03/2023

ĐầuLô Tô
002,01,04,04
114,15,10
223
338,37,33
447
5-
660,62
7-
886,89,86
991

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/03/2023

ĐầuLô Tô
000
1-
229,29,28
330,34,36
444,45,47
559,57,53
6-
775,77,78
883,82
9-

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/03/2023

ĐầuLô Tô
002,08,00
116
224
337,38
448,44
557
667
775,72,75
880,84,85
990
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.831918533
G.7058861207070
G.67458 4693 02316827 5471 67141524 2854 15239405 2140 4643
G.56768551923267669
G.442494 19380 16333 90895 27406 90446 1009095336 68702 62198 75783 98806 64172 9784235912 60709 53978 13189 56999 85240 1326427561 19221 41456 40776 22152 50421 16503
G.344266 3105443109 3776247211 4979498855 62165
G.278724357017059096164
G.185345777241342104339
ĐB715547105598988623531480

Lô tô TPHCM Thứ 7, 04/03/2023

ĐầuLô Tô
006
1-
224
331,31,33
446,45,47
558,58,54
668,66
7-
880
993,94,95,90

Lô tô Long An Thứ 7, 04/03/2023

ĐầuLô Tô
002,06,09,01
114,19
227,24
336
442
5-
661,62
771,72
883
991,98,98

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 04/03/2023

ĐầuLô Tô
007,09
112,11
224,23,26,21,23
3-
440
554
664
778
885,89
999,94,90

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 04/03/2023

ĐầuLô Tô
005,03
1-
221,21
333,39
440,43
556,52,55
669,61,65,64
770,76
880
9-
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.835864413
G.7629689360947
G.65573 1952 40193715 4975 35197143 4629 43045194 4189 0868
G.57313848246068682
G.446640 50558 13886 83796 33480 36128 8043950683 30460 14869 21711 23214 61485 8246307531 99475 73265 03831 59733 47748 0185654756 79891 74988 48906 58253 01140 46056
G.362042 7614784516 1331507287 8011834785 58646
G.279520083722679303944
G.156547959741976794547
ĐB369214964522106038877086

Lô tô TPHCM Thứ 7, 25/02/2023

ĐầuLô Tô
0-
119,13,14
229,28,20
335,39
440,42,47,47
552,58
6-
773
886,80
996

Lô tô Long An Thứ 7, 25/02/2023

ĐầuLô Tô
0-
115,19,11,14,16,15
222
3-
4-
5-
660,69,63
775,72,74
886,89,82,83,85
9-

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 25/02/2023

ĐầuLô Tô
004,06
118
229
331,31,33,38
444,43,48
556
660,65,67
775
887
993

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 25/02/2023

ĐầuLô Tô
006
113
2-
3-
447,40,46,44,47
556,53,56
668
7-
889,82,88,85,86
994,91
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.857919586
G.7986186510049
G.62859 3207 83683730 4502 68801600 2216 99423521 7833 6606
G.53356791502681577
G.426964 43846 03563 31518 21828 47048 8842263078 20418 01281 53391 93006 18844 7842951154 14261 02247 51525 01478 58763 5415995264 48905 07420 32249 91801 12475 75585
G.359274 8997511018 9268820244 4658891540 45229
G.200678254655771430160
G.105798715949663836274
ĐB901193352100942562182031

Lô tô TPHCM Thứ 7, 18/02/2023

ĐầuLô Tô
007
118
228,22
3-
446,48
557,59,56
668,64,63
774,75,78
886
998,93

Lô tô Long An Thứ 7, 18/02/2023

ĐầuLô Tô
002,06,00
115,18,18
229
330
444
5-
665
778
886,80,81,88
991,91,94

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 18/02/2023

ĐầuLô Tô
000
110,16,14
225
338
442,47,44
554,59
668,61,63,62
778
888
995

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 18/02/2023

ĐầuLô Tô
006,05,01
1-
221,20,29
333,31
449,49,40
5-
664,60
777,75,74
886,85
9-
GiảiTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
G.837360312
G.7891956701540
G.64534 7901 60277448 7826 22744423 6651 13441646 4555 3168
G.53930745324168230
G.488328 19721 19256 92527 10381 61487 4330884657 91359 98055 59558 53472 95496 3697148960 31862 66246 30199 16346 70090 9727246841 27203 27339 41342 89824 57822 32956
G.371517 7178983632 3372917247 4037961514 55011
G.261967554554390374463
G.159144755055985365564
ĐB977073845326301795977946

Lô tô TPHCM Thứ 7, 11/02/2023

ĐầuLô Tô
001,08
117
227,28,21,27
337,34,30
444
556
667
773
881,87,89
991

Lô tô Long An Thứ 7, 11/02/2023

ĐầuLô Tô
005
1-
226,29,26
336,32
448
556,53,57,59,55,58,55
6-
774,72,71
8-
996

Lô tô Bình Phước Thứ 7, 11/02/2023

ĐầuLô Tô
003,01,03
116
223
3-
444,46,46,47
551,53
660,62
772,79
8-
999,90,95

Lô tô Hậu Giang Thứ 7, 11/02/2023

ĐầuLô Tô
003
112,14,11
224,22
330,39
440,46,41,42,46
555,56
668,63,64
7-
8-
9-

XSMN Thứ 7. KQXSMN Hôm Nay. Kết quả Xổ số miền nam thứ 7. XSMN. Trực tiếp KQ Xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần

XSMN Thứ 7. KQXSMN hôm nay. Kết quả Xổ số miền nam thứ 7. Trực tiếp Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất tại Xổ Số Phát Tiến.

Xsmn thứ 7. Kqxsmn – Kết quả Xổ số miền nam thứ 7 được tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 từ nhà đài TP. Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Kết quả XSMN Thứ 7 bắt đầu quay từ giải tám cho đến giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

Cơ cấu giải thưởng của XSMN Thứ 7 ra sao?

Với 01 tờ vé miền Nam có mệnh giá 10.000đ, người chơi có cơ hội trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng như sau:

+ 01 Giải Đặc biệt(bao gồm 6 chữ số): Trị giá lên đến 2.000.000.000đ

+ 10 Giải Nhất(bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 30.000.000đ

+ 10 Giải Nhì(bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 15.000.000đ

+ 20 Giải Ba(bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 10.000.000đ

+ 70 Giải Tư(bao gồm 5 chữ số): Mỗi giải trị giá 3.000.000đ

+ 100 Giải Năm(bao gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 1.000.000đ

+ 300 Giải Sáu(bao gồm 4 chữ số): Mỗi giải trị giá 400.000đ

+ 1.000 Giải Bảy(bao gồm 3 chữ số): Mỗi giải trị giá 200.000đ

+ 10.000 Giải Tám(bao gồm 2 chữ số): mỗi giải trị giá 100.000đ

Ngoài ra, còn có 45 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000đ dành cho những chiếc vé chỉ sai 1 con số duy nhất so với dãy số đặc biệt trên bảng kết quả xổ số(trừ hàng trăm nghìn).

Và 09 Giải phụ Đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000đ dành cho những tờ vé trúng 5 số cuối cùng theo như thứ tự của giải Đặc biệt.

XSMN- KQXSMN - SXMN16h15 Xổ số miền Nam

XSMN- KQXSMN - SXMN16h15 Xổ số miền Nam

Theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Nam ở đâu?

Giống như XSMB và XSMT thì XSMN được công ty xổ số kiến thiết tổ chức quay thưởng và truyền hình trực tiếp tại các nhà đài có lịch mở thưởng vào lúc 17h10 hàng ngày. Đây là nơi được nhiều người chơi lựa chọn để theo dõi Kết Quả Xổ Số Miền Nam hàng ngày nhất.

Ngoài ra, người chơi có thể nhắn tin trực tiếp đến các tổng đài để nhận kết quả XSMN hàng ngày, tuy nhiên hình thức này phải mất phí. Để không mất phí, người chơi có thể truy cập website Xổ Số Phát Tiến

Tại đây, cập nhật tất cả Kết Quả Xổ Số của 3 miền mới nhất hàng ngày với độ chính xác 100% cũng như kết quả nhiều ngày trước đó. Đặc biệt Xổ Số Phát Tiến còn dự đoán kết quả cũng như soi cầu với độ chính xác rất cao.

Lịch quay mở thưởng Kết Quả Xổ Số Miền Nam như thế nào?

- Thứ 2: Xổ số TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp quay thưởng 
- Thứ 3: Xổ số Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu quay thưởng 
- Thứ 4: Xổ số Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số và mở thưởng 
- Thứ 5: Xổ số Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang quay thưởng 
- Thứ 6: Xổ số Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số và mở thưởng 
- Thứ 7: Xổ số Long An, Bình Phước, TP Hồ Chí Minh và XS Hậu Giang quay thưởng 
- Chủ nhật: Xổ số Tiền Giang, Đà Lạt, Kiên Giang quay số và mở thưởng

Điều kiện lĩnh thưởng XSMN Thứ 7 như thế nào?

Những tờ vé số trúng thưởng Xổ số miền nam thứ 7 bắt buộc phải còn nguyên vẹn, không rách rời, tẩy xóa, chắp vá. Nhiều trường hợp khi người trúng giải thưởng làm rách vé số sẽ không được nhận thưởng.

Thời hạn nhận thưởng với vé số trúng thưởng Xổ Số Miền Nam là bao lâu?

Thời hạn để nhận thưởng với vé số trúng thưởng XSMN là 30 ngày, kể từ ngày có được kết quả xổ số từ công ty xổ số. Quá thời hạn nêu trên thì vé số không còn giá trị nhận thưởng nửa. 

Đồng thời, công ty xổ số kiến thiết phải có nghĩa vụ trả thưởng đầy đủ cho người trúng trong vòng 5 ngày.

Xem Kết Quả Xổ Số hôm nay: Xổ Số Miền Bắc(XSMB), Xổ Số miền Nam(XSMN) và Xổ Số miền Trung(XSMT) được cập nhật liên tục trên Xổ Số Phát Tiến  mỗi ngày.

Copyright © 2021 kqxs.top, All Rights Reserved

Kết quả Xổ Số 3 miền tham khảo ở đây chỉ có tính chất tham khảo, để biết được kết quả chính xác nhất, quý khách vui lòng vào trang công ty tham khảo các tỉnh.

DMCA.com Protection Status